+6019 4101 400

Visi dan Misi

Menjadi UC Bestari yang mengintegrasikan ilmu, inovasi, teknologi & keusahawan untuk melahirkan graduan holistik & kebolehpasaran.

Membangunkan pelajar berketerampilan berintegrasi berteraskan keimanan, kepimpinan dan keusahawanan.

Menjadi kampus inovasi yang memanfaatkan kecemerlangan akademi dan memperkasakan komuniti melalui perkongsian pintar dengan masyarakat.

Matlamat Pelan Strategik UC Bestari

Memperteguh tata kelola tadbir urus efektif

Keunggulan Pelajar Mendepani Cabaran Mendatang.

Kelestarian Kewangan

Prasarana, Pendigitalan & Persekitaran Kondusif

Keunggulan Bakat & Inovasi

Perkongsian Pintar & Keterlibatan Strategik

KPI & Sasaran Tahunan

Teras Falsafah : Iman, Pemimpin & Keusahanwan