Pengurusan Tertinggi

Pengurusan Tertinggi

Prof. Dr. Sulaiman Bin Yamin

NAIB CANSELOR

Prof. Dr. Zahri Bin Hamat

TIMBALAN NAIB CANSELOR
( Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa )

Prof. Madya Abdul Razak bin Salleh

PENOLONG NAIB CANSELOR
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

Prof. Madya Norsham Binti Mohamed

PENDAFTAR

Wan Nurhuda Binti Wan Manang C.A(M)

BENDAHARI